Ontmoeting in kleur

Tekeningen en gedichten van Maria-Helena Gabriëls waarin lieve, blije onderwerpen centraal staan.
Kortom, een dankbare knipoog naar alledaags geluk
deelnemen versus winnen

 

Deelnemen versus winnen:

bij tekenen is de weg ernaartoe altijd intenser dan de aankomst

 

Het gebeurt regelmatig dat kunstenaars uitgedaagd worden om deel te nemen aan wedstrijden. De 'hoofdprijs' gaat dan bijvoorbeeld over het bemachtigen van een plaatsje zodat je werk gezien kan worden door het grote publiek.

 

Het is uiteraard bij ieder voorstel aanvoelen of het thema en de omkadering kloppen bij de boodschap die je als kunstenaar wil uitdragen.

 

Iedere wedstrijd op zich is een unieke ervaring, en dan vooral de interactie met het publiek. De kracht, de energie die daar vanuit gaat, is onbeschrijfelijk!

Christian Art

 

De Laudamus Prijs 2024 voor heilige Kunst

https://christian.art/nl/art-competition/

 

 

Voor wie zowel kunst als het dagelijkse Evangelie een echte plaats in het hart heeft, is de website van Christian Art een aanrader. Elke dag wordt er een ander kunstwerk gekoppeld aan de dagelijkse Lezing en een bijhorende meditatie. Alle soorten kunstwerken komen aan bod, van de oude meesters tot de meest actuele kunstenaars. Figuratief, abstract, beeldhouwwerken, schilderijen, tekeningen, street art... er is in de loop van de jaren al gigantisch veel aangereikt.

 

 

De wedstrijd

 

Enkele maanden geleden is er een wedstrijd uitgeschreven voor heilige kunst, en werden alle gelovige kunstenaars aangemoedigd een werk in te dienen voor 1 mei 2024.

 

Op dit moment buigt een jury zich over de inzendingen om een selectie te maken van de 10 beste kunstwerken. Vanaf half mei zullen zij deze op hun website kenbaar maken, en mag het grote publiek de winnaar kiezen.

 

Winnen lijkt voor mij redelijk -zoniet volledig- onmogelijk. Ik kan mij niet meten aan al deze professionele kandidaten, en zeker ook niet tegen de amateurkunstenaars die veel tijd kunnen besteden aan nieuwe werken. Wat hier dagelijks verschijnt, is prachtig,maar daar kan ik lang niet aan tippen.

 

 

Waarom dan wel meedoen?

 

 

Omdat mijn bijdrage een getuigenis is, omdat het misschien wel tot contacten met andere kunstenaars leidt, of wie weet, misschien wordt mijn werk toch ooit wel eens gebruikt bij Christian Art!

 

Ik heb zowel een Nederlandstalige als een Engelstalige versie gemaakt. De Engelstalige versie is ingediend, omdat de hoofdzetel zich in Londen bevindt.

 

De titel van de tekening is: 'To you I entrust my life'. De gehele tekst mocht maximum 200 woorden bevatten.

 

 

Liefde tot in de allerkleinste details, van begin tot het allerlaatste moment

 

Een beetje meer uitleg

 

 

 

Ik maakte me al een tijd de bedenking waarom Sint-Jozef, de voedstervader van Jezus nu eigenlijk timmerman was... Waarom ook geen visser, geen priester, herder of wijnbouwer... Zoveel van de parabels gaan toch over schapen, over wijn, wijngaarden, wijnbouwers...? Menselijk gezien zou dit misschien logischer geweest zijn. En in heel de bijbel denk ik dat er maar één timmerman voorkomt?

Daarom zie ik maar één reden, omdat de Vader Zijn Zoon, nabij is in Liefde tot in de allerkleinste details en van het eerste tot op het allerlaatste moment...

 

Moest Sint-Jozef een wijnbouwer geweest zijn bijvoorbeeld, dan was hij zijn Zoon nabij tot het Laatste Avondmaal, met brood en de wijn, maar niet meer daarna... Dit klinkt misschien allemaal vreemd, of vergezocht, maar zo voel ik het aan. Als ik het Kruis zie, dan zie ik Jezus, en voel ik de aanwezigheid van de Vader, en van het héle Heilige Gezin.

 

 

De symboliek van de tekening

 

 

De tekening is voor mij persoonlijk bijzonder symbolisch (al staat dat daar natuurlijk niet opgeschreven), het zijn de bomen en de hemel die je ziet als je bij mijn ouderlijk huis aan de keukendeur gewoon naar boven kijkt. Het is één van de laatste tekeningen die ik nog aan ons vader heb kunnen laten zien, een tweetal maanden voor zijn overlijden.

 

Ik wil hierbij heel uitdrukkelijk vernoemen dat Sint-Jozef dé grote beschermheilige was van ons vader, en dat deze verering verweven was in heel zijn leven. Hij had een even grote liefde voor de natuur, voor de bossen, voor het hout. Ons vader zijn verjaardag lag twee dagen voor de grote feestdag van Sint-Jozef, zijn petekind verjaart op 19 maart, de feestdag van Sint-Jozef.

 

 

 

 

Mijn bijdrage zoals ik ze heb ingediend

 

 

 

als je in een bos naar boven kijkt, met de psalm 'to you I entrust my lfe'

 

Laat mij in de morgen uw liefde horen,

in U stel ik mijn vertrouwen,

wijs mij de weg die ik gaan moet,

mijn ziel verlangt naar U.

 

Psalm 143:8

 

 

Bomen en hemel begroeten elkaar. De schepping openbaart zich prachtig minuscuul en subliem groots in een bos, van takjes en bladeren tot dragende bomen. Ieder hoofdstuk van het leven heeft haar plaats, geborgen in kwetsbaarheid, verbonden met elkaar en de Schepper. Het bos, de bomen, maar vooral het hout bevat een diepe symboliek.

 

 

De passie en de kennis van de stiel die Sint-Jozef uitoefende, gaf hij door aan zijn Zoon. Het hout bevat zijn liefde waarmee hij zijn Zoon onvoorwaardelijk nabij is.

 

 

Het hout van de kribbe, het werkbare hout van de timmerman, het groene hout waarmee Christus zichzelf vergeleek op de weg naar Golgota

 

het dode hout van het kruis.

 

 

 

De Vader heeft deze verbondenheid van stilzwijgende liefde tussen voedstervader en Zoon voorzien. Tot op het kruis is Jozef zijn Zoon op heel speciale wijze nabij, net zoals Maria.

 

De psalm vergezelt.

 

- Het hart zichtbaar in de hemel tussen de bladeren is natuurlijk, en geen creatie van de kunstenaar -

 

 

 

 

 

 

 

Let the morning bring me word of your unfailing love,

for I have put my trust in you.

Show me the way I should go,

for to you I entrust my life.

 

 

Psalm 143:8

 

Trees and sky greet each other. Creation reveals itself beautifully minuscule and sublimely grand in a forest, from twigs and leaves to bearing trees. Each chapter of life has its place, secured in vulnerability, connected to each other and the Creator. The forest, the trees, but especially the wood contains deep symbolism.

 

 

The passion and knowledge of the craft that Saint Joseph practised, he passed on to his Son. The wood contains his love with which he is unconditionally close to his Son.

 

The wood of the manger, the workable wood of the carpenter, the green wood with which Christ compared Himself on the road to Calvary

 

the dead wood of the cross.

 

 

The Father provided this bond of tacit love between nurturer father and Son. Up to the cross, Joseph is close to his Son in a very special way, as is Mary.

 

The psalm accompanies.

 

 

-The heart visible in the sky among the leaves is real, not a creation of the artist-

 

 

 

Some more explanation

 

 

I'd been wondering for some time why St Joseph, the feeding father of Jesus was actually a carpenter.... Why not also a fisherman, a priest, a shepherd or a vintner... Surely so many of the parables are about sheep, about wine, vineyards, vintners...? Humanly speaking, this might have made more sense. And in all the Bible, I think there is only one carpenter?

 

Therefore I see only one reason, because the Father is His Son, near in Love to the smallest details and from the first to the very last moment....

 

Had St Joseph been a winegrower, for example, he was close to His Son until the Last Supper, with bread and wine, but not after that.... This may all sound strange, or far-fetched, but that's how I feel. When I see the Cross, I see Jesus, and feel the presence of the Father, and of the whole Holy Family.

 

 

The symbolism of the drawing

 

 

The drawing is particularly symbolic for me personally (though of course it's not written down there), it's the trees and the sky you see when you look up at my parents' house. It is one of the last drawings I was still able to show my father, some two months before his death.

 

I want to mention very explicitly here that St Joseph was our father's great patron saint, and that this veneration was woven into all his life. He had an equally great love for nature, for forests, for wood. Our father's birthday was two days before the great feast day of St Joseph, his godson's birthday is on the day of St Joseph, 19 March.

 

Moeder en Kindje, verwijzend naar Moeder Maria en het pasgeboren Kindje Jezus.

 

 

Mijn deelname met:

Het antwoord is Liefde

 

 

 

Drie mensen op tocht, naar een vreemd land, naar een onbekend kind. Ieder met een eigen verhaal, gedreven, vol passie en genegenheid, maar evengoed met de knagende wonden van zorgen, pijn en verdriet, met alles wat hen bezighoudt, bieden zij hun geschenken en hun hele mens-zijn aan een pasgeboren kind.

Als antwoord ontvangen zij een diepe liefdevolle vreugde.

Over tijd en ruimte blijven mensen op tocht gaan. Wie je ook bent, hoe je levensverhaal ook loopt, wat je overtuiging ook is, laat ons antwoord op een ontmoeting altijd de Liefde zijn.

Het is immers de Liefde die de hele schepping met elkaar verbindt.

 

 

 

Even vooraf: De opening van het KMSKA

 

 

De kans is redelijk groot dat je dit nieuws wel ergens vernomen hebt, of misschien zelfs met enige nieuwsgierigheid op de voet gevolgd. Na 11 jaar van grondige renovatie opent het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen op 24 september 2022 opnieuw de deuren. Voor de renovatie heb ik dit museum verschillende keren te kunnen bezoeken met onder andere het Van Dyck-jaar, maar ook bij de prachtige tentoonstelling van 15de-eeuwse miniaturen die toen onder de gewelven van de kelders van het museum was ingericht.

 

 

opening KMSKA

 

aanbidding van de wijzen van Pieter Paul Rubens

 

 

Of je nu kunstliefhebber bent of niet, dit statige gebouw op zich is een bezoek al meer dan waard. Op de website kon je mee aftellen tot het moment van de opening van het 'Schoonste Museum'.

In het kader van deze opening organiseerde de Nationale Expo een wedstrijd waar onbekende kunstenaars hun project konden tonen. Centrale thema was 'de aanbidding van de wijzen' van Pieter Paul Rubens. 

 

Uit alle inzendingen werden 100 werken gekozen. Deze winnende werken werden tussen 22 december 2022 en 22 januari 2022 tentoongesteld in het KMSKA. De helft van de werken werd gekozen door het publiek, de andere helft door een professionele jury. Hoe meer stemmen je kreeg, hoe groter de kans op een plekje in het museum!

 

Ik had voor deze wedstrijd een kunstwerk ingediend met als titel 'het antwoord is Liefde'. Mijn keuze had ik bepaald in functie van het thema van dit jaar 'de aanbidding van de wijzen' van Pieter Paul Rubens. Ik had de Liefde als uitgangspunt genomen, mensen op tocht, vroeger en nu, de Liefde is de oorsprong, universeel en oneindig. Liefde is en blijft immers de essentie.

 

 

Dit is de uitslag

 

 

Moeder en Kindje, verwijzend naar Moeder Maria en het pasgeboren Kindje Jezus.

 

Mag ik IEDEREEN DIE ZO BIJZONDER GEHOLPEN HEEFT om te stemmen en actief de boodschap mee te verspreiden, van GANSER HARTE BEDANKEN voor jouw stem, voor de hartverwarmende aanmoedigingen, voor de mailtjes en voor je steun!!

Uiteindelijk hebben er 2251 projecten deelgenomen. Met mijn 135 stemmen sta ik op plaats 203, dus net niet binnen de eerste 200.

Zoals eerder gezegd gaan de eerste 50 rechtstreeks door, en werk 51 tot 200 werd sowieso door de professionele jury bekeken. Van de overige werken werden er nog (minimum) 200 uitgekozen om te bekijken ongeacht hun score. Uit deze 350 projecten van de volwassenen zijn er in totaal 40 werken gekozen. Wil je de winnende werken bekijken, dan kan dat op de website van de Nationale Expo.

 

Ik onthoud vooral de intense warme golf van vriendschap van zovele mensen. En ik hoop van harte dat de boodschap van Liefde - zeker in de komende Kersttijd - verder haar weg vindt, ook al zal mijn werk nu geen plekje hebben in het KMSKA!

 

 

 

 

Blijf op de hoogte - bezoek de contactpagina

Copyright

Niets van deze website mag overgenomen, verspreid of gepubliceerd worden op welke manier dan ook zonder voorafgaandelijke schriftelijke toelating van de auteur.

Danjewel voor je respect voor de kunstenaar door contact op te nemen via het contactformulier op de contactpagina

© 2024 Maria-Helena Gabriëls. All rights reserved | Design by w3layouts.